Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/244/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Miasto Bielsk Podlaski posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Miasta Bielsk Podlaski;

3) Mieście Bielsk Podlaski - należy rozumieć Gminę Miejską Bielsk Podlaski.

§ 2. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach;

2) cofania udziałów w spółkach;

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. Miasto Bielsk Podlaski może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego:

1) upoważnia się Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Bielsk Podlaski na dany rok;

2) upoważnia się Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów niepieniężnych (aportów), w postaci aktywów posiadających zgodnie z przepisami prawa zdolność aportową, w zamian za obejmowane udziały. Wniesienie wkładu niepieniężnego poprzedzone jest wyceną przedmiotu wkładu, chyba że istnieje aktualna wycena.

2. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki, w której Miasto Bielsk Podlaski nie posiada udziałów, jest równoznaczne z tworzeniem lub przystapieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do zbywania udziałów należących do Miasta Bielsk Podlaski.

2. Przed podjęciem procedury zmierzającej do zbycia udziałów, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przedstawia, właściwej Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski, informację o planowanym zbyciu udziałów, obejmującą w szczególności tryb i planowany do zbycia pakiet udziałów.

3. Zbycie pakietu udziałów, stanowiacego więcej niż 2,5 % kapitału zakładowego spółki, wymaga odrębnej uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski, podjętej przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności udziałów.

4. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Miasta Bielsk Podlaski, w tym udziałów spółki w których Miasto Bielsk Podlaski jest jedynym wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga podjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. 1. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie;

2) przetargu publicznego;

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;

4) aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. 1.

3. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, w której udziały podlegają zbyciu.

§ 7. 1. Cofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do wyrażenia zgody na dobrowolne umorzenie udziałów, jako wspólnika lub akcjonariusza. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe