Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 223/2013 Burmistrza Kleszczel

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit.c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r; poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.627.776 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.528.084 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.437.067 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.619 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.099.692 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 205.300 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 8.516.199 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.295.896 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.204.879 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.220.303 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 960.703 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.111.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 223/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody na 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 223/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 223/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 19 listopada 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budzecie gminy na 2014 rok.

1) Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.126 zł. dokonano na podstawie:

a) w Dz. 801 rozdz. 81004 kwotę 10.143 zł na podstawi pisma Nr FB.II.3111.529.2013.BB z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realziację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

b) w Dz. 852 rozdz. 85213 kwotę 276 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.586.2913 MA z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiekszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki,

c) w Dz. 852 rozdz. 895214 kwotę 7.000 zł. na podstawie pisma nr FB-II.3111.586.2913 MA z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiekszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

d) w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 5.631 zł dokonano na podstawie pisma Nr FB-II.3111.474.2013 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego,

e) w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 4.076 zł. na podstawie pisma nr FB-II.3111.597.2913 MA z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiekszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2) W ramach zmian w budżecie:

a) zwiększa się plan wydatków zadań własnych kwotę 36.458 zł następująco:

- w rozdz. 70004 kwotę 200 zł na wypłatę dodatku za pranie własnej odzieży dla pracowników gospodatki konunalnej,

- w rozdz. 75412 kwotę 6.851 zł na remont silnika do samochodu bojowego oraz 300 zł za przegląd techniczny sprzętu,

- w rozdz. 80101, 80110, 80146, 85104 kwotę 28.207 zł. na wypłatę nagród jubileuszowych i godzin zastępczych oraz szkolenie pracowników zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach,

- w rozdz. 85154 kwotę 400 zł. opłata sądowa,

- w rozdz. 85219 kwotę 500 zl. na wypłatę delegacji służbowych.

b) zwiększa się plan wydatków zadań zleconych o kwotę 119 zł. następujaco:

- w rozdz. 01095 kwotę 19 zł z przeznaczeniem na zakup papieru,

- w rozdz. 75011 kwotę 100 zł. z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych,

c) zmniejsza się kwotę 36.577 zł w ramach zadań własnych w poszczególnych rozdziałach ze wzgledu na brak realizacji planowanych kwot,

d) zmniejsza się kwotę 119 zł. w ramach wydatków na zadania zlecone w poszczególnych rozdziałach ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe