Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/149/13 Rady Gminy Giby

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 660) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. ( M. P .z 2013r ,poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 60,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe