Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zawierające:

1) opłatę abonamentową - 1,33 zł brutto miesięcznie za odbiorcę;

2) cenę za 1 m3dostarczonej wody - 2,70 zł (brutto);

3) cenę za 1 m3odprowadzonych ścieków:

a) Grupa 1 - 4,62 zł (brutto), za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Suchowoli,

b) Grupa 2 - 6,64 zł (brutto), za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Jatwiezi Dużej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 182).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe