Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/267/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 i 645) związku art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust 2, art. 54 ust. 3 i ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr1, poz.56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706, z 2011r. Nr149, poz.887 i Nr 205, poz.1206 z 2012r. poz.908 i 1544 oraz z 2013r. poz.675) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/249/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 95, poz. 1048 zmienionej uchwałą Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 listopada 2012r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2013r. poz. 33) § 16 otrzymuje brzmienie:

1. Odpis specjalny na fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze wynosi od 1% do 5%.planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Z wydzielonego Fundusz nagród 1% dzieli się następująco :

1) 70% funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów,

2) 30% funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Pozostałą kwotę z wydzielonego funduszu nagród przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.".

§ 2. Przepisy § 1 mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2013r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe