Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/165/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a i art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Jedwabne pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami w zakresie podatków określonych w §1 niniejszej uchwały w poszczególnych sołectwach/osiedlach Gminy Jedwabne są następujące osoby:

L.P.

SOŁECTWO/OSIEDLE

NAZWISKO I IMIĘ INKASENTA

1

BARTKI

MOCARSKI ZDZISŁAW

2

BIODRY

MIECZKOWSKA IRENA

3

BIODRY KOLONIA

KARWOWSKI LESZEK

4

BICZKI

GÓRSKI MAREK

5

BORAWSKIE

NIECIKOWSKA MAGDALENA

6

BRONAKI OLKI

SEPCZYŃSKI GRZEGORZ

7

BRONAKI PIETRASZE

WĄDOŁOWSKI GRZEGORZ

8

BURZYN

BUCZEK MAGDALENA

9

BRZOSTOWO

POLIŃSKI JERZY

10

CHYLINY

BRZOSTOWSKI KAROL

11

CHROSTOWO

ŁOMOTOWSKI GRZEGORZ

12

GRĄDY MAŁE

KRAJEWSKI STANISŁAW

13

GRĄDY WIELKIE

ŚWIĘSZKOWSKI RYSZARD

14

JANCZEWO

RAMOTOWSKI KAZIMIERZ

15

JANCZEWKO

KARWOWSKI KRZYSZTOF

16

KAIMY

FABISZEWSKI STANISŁAW

17

KORYTKI

DAJNOWICZ MARCIN

18

KAJETANOWO

MIERZEJEWSKA GRAŻYNA

19

KĄTY

BORAWSKA DOROTA

20

KAMIANKI

BRZOSTOWSKI EDWARD

21

KONIECKI

RAMOTOWSKI TADEUSZ

22

KARWOWO - WSZEBORY

MOŚCICKI MIECZYSŁAW

23

KONOPKI CHUDE

KARWOWSKI JAN

24

KOSAKI - TURKI

SZMITKO MARIUSZ

25

KONOPKI TŁUSTE

GÓRSKI JAN

26

KUCZE MAŁE

DANOWSKA WIESŁAWA

27

KUCZE WIELKIE

KOSZYKOWSKA EWA

28

KUBRZANY

KONOPKA JÓZEF

29

KOTÓWEK

BAGIŃSKI JANUSZ

30

MAKOWSKIE

BRZOSTOWSKA DOROTA

31

MOCARZE

BARGŁOWSKI ANDRZEJ

32

NADBORY

KAMIŃSKI JÓZEF

33

ORLIKOWO

ŚLESZYŃSKA KATARZYNA

34

OLSZEWO GÓRA

SZCZUKA PIOTR

35

PLUTY

DĄBROWSKI WOJCIECH

36

PAWEŁKI

KRYSTOWCZYK TOMASZ

37

PIEŃKI BOROWE

ZAJĄC WOJCIECH

38

PRZESTRZELE

WIŚNIEWSKI LUCJAN

39

ROSTKI

LESIEWICZ FRANCISZEK

40

STRYJAKI

ZEJER AGNIESZKA

41

SIESTRZANK

OGONOWSKI JERZY

42

SZOSTAKI

PIEŃKOWSKI TADEUSZ

43

WITYNIE

ORŁOWSKI DARIUSZ

44

JEDWABNE

KARWOWSKA MARZENA

45

KOTOWO PLAC

GOŁAŚ BOŻENA

46

KOTOWO STARE

BORYSZEWSKI ZDZISŁAW

§ 3. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 8% podatków, wymienionych w §1 osobiście zainkasowanych przez inkasentów i wpłaconych na konto Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest 5 dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. Traci moc uchwała XXIV/145/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe