Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.183.2013 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śniadowo w latach 2014 - 2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust.1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śniadowo na lata 2014-2020" stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śniadowo, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.183.2013
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 listopada 2013 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŚNIADOWO NA LATA 2014-2020

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śniadowo na lata 2014 - 2020 określa kierunki działania mające na celu tworzenie warunków do realizacji ustawowych zadań Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewnienia osobom eksmitowanym pomieszczeń tymczasowych. W miarę potrzeby program będzie podlegał aktualizacji.

2. Niniejszy program obejmuje następujące zagadnienia:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,

2) analizę potrzeb, plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego istniejących zasobów oraz planowaną sprzedaż, z podziałem na kolejne lata

3) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

4) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami,

5) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

6) wysokość wydatków w kolejnych latach,

7) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Śniadowo;

2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Śniadowo;

3) Programie - należy przez to rozumieć Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Śniadowo na lata 2014- 2020, określony w niniejszej uchwale;

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);

5) mieszkaniowym zasobie Gminy - należy przez to rozumieć zasób, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy;

6) lokalu - rozumie się przez to pomieszczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

7) lokalu socjalnym - rozumie się przez to pomieszczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;

8) pomieszczeniu tymczasowym - rozumie się przez to pomieszczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy;

9) czynszu - należy przez to rozumieć czynsz ustalony dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Śniadowo składa się z 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 510,86 m2 , znajdujących się w 5 budynkach.

2. W posiadanym zasobie mieszkaniowym obecnie jest wyodrębniony 1 lokal socjalny.

3. Informacje o zasobie mieszkaniowym, położeniu lokali mieszkalnych oraz ich stanie technicznym zostały zawarte w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Lp.

Lokalizacja

Ilość
lokali

Pow. użytkowa
lokalu m2

Wyposażenie w instalacje techniczne

Stan techniczny

mieszkalny

socjalny

elektryczna

bieżąca woda

kanalizacja

co

1.

Śniadowo ul. Rynek 1

10

243,40

-

tak

tak

tak

nie

zły

2.

Śniadowo ul. Łomżyńska 2

2

82,90

-

tak

tak

tak

nie

zły

3.

Stare Duchny 1

2

66,30

27,70

tak

tak

tak

nie

zły

4.

Wierzbowo 54

1

13,86

-

tak

tak

nie

nie

zły

5.

Szczepankowo 1

3

104,40

-

tak

tak

nie

nie

zły

Razem

18

510,86

27,70

4. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach zawarta jest w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.

Rok

Zasób ogółem

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Ilość
lokali

Powierzchnia
użytkowa (m2)

Ilość
lokali

Powierzchnia
użytkowa (m2)

2014

17

483,16

1

27,70

2015

17

483,16

1

27,70

2016

17

483,16

1

27,70

2017

17

483,16

1

27,70

2018

17

483,16

1

27,70

2019

17

483,16

1

27,70

2020

17

483,16

1

27,70

Rozdział 3.
Analiza potrzeb, plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego istniejących zasobów oraz planowana sprzedaż, z podziałem na kolejne lata

§ 3. 1. W prognozowanym okresie nie przewiduje się znaczącej zmiany wielkości zasobów mieszkaniowych Gminy.

2. Budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy to budynki wymagające ciągłej konserwacji i remontów. Zakres remontów ustala się według aktualnych potrzeb oraz zdarzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości oraz w celu utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym. Brak środków finansowych w budżecie Gminy oraz niskie wpływy z czynszów ograniczają wykonanie remontów kapitalnych wszystkich budynków będących w złym stanie technicznym.

3. W latach 2014 - 2020 przewiduje się przeprowadzanie bieżących napraw, usuwania awarii oraz poprawę bezpieczeństwa w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.

4. W okresie objętym programem nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych, ze względu na ograniczony ich zasób.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej

§ 4. 1. Najemcy lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy opłacają czynsz za najem ustalony według stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu.

2. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

1) za lokale mieszkalne,

2) za lokale socjalne.

3. Stawka czynszu w lokalach socjalnych nie może przekraczać połowy stawki czynszu obowiązującego w zasobie Gminy.

4. Czynsz obejmuje koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym utrzymania wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

5. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacyjnych budynku lub lokalu mieszkalnego tj. opłat za dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, w przypadku, gdy nie ma odrębnej umowy na dostawę lub odbiór.

6. Stawkę czynszu ustala się, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu zależne od wyposażenia lokalu lub mieszkania, jego stanu technicznego oraz położenia.

7. Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali określa się na poziomie:

1) + 0,20 - lokal wyposażony w c.o.,

2) + 0,10 - lokal wyposażony w łazienkę i w.c.,

3) + 0,10 - lokal wyposażony w sieć wodociągową,

4) + 0,10 - lokal wyposażony w sieć kanalizacyjną,

5) - 0,05 - wspólne wc.,

6) - 0,10 - brak bieżącej wody,

7) - 0,10 - lokal położony poza granicami miejscowości Śniadowo,

8) - 0,20 - zły stan techniczny budynku

8. Bazową stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej z tytułu najmu lokali ustala Wójt Gminy Śniadowo w drodze zarządzenia.

9. Utrzymywanie stawki czynszu na poziomie właściwym dla racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, powiązane będzie z ochroną najuboższych lokatorów poprzez stosowanie systemu dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 5.
Sposób zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

§ 5. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach

§ 6. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie objętym Programem będą wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali. Mogąca występować różnica pomiędzy dochodami z najmu, a faktycznymi kosztami bieżącego utrzymania budynków i lokali oraz ich remontów pokrywana będzie z budżetu Gminy.

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji i remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wydatki inwestycyjne

§ 7. 1. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków.

2. Zarząd wykonywany będzie we własnym zakresie, dlatego też nie wyodrębnia się kosztów z tym związanych.

3. W okresie objętym programem nie planuje się zakupu i budowy nowych budynków i lokali.

4. Plan wydatków z podziałem na kolejne lata zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Rok

Koszty remontu
bieżącego

Inwestycje/
koszty remontów
kapitalnych

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1 500
1500 zł
1 500
1 600
1 700
1 800
2 000

-
-
-
-
-
-
-

5. Kapitalny remont lokali stanowiących zasób Gminy przy ich stanie technicznym jest zbyt kosztowny w stosunku do uzyskanych efektów. W okresie objętym Programem planuje się wykonywanie remontów bieżących, których realizacja będzie miała na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym. Gmina będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali i budynków, w których się one znajdują, w zakresie na jaki pozwolą środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy, w kolejności zależnej od ich stopnia pilności.

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 8. 1. W okresie objętym planem nie przewiduje się remontów generalnych mieszkań w związku z czym nie zachodzi konieczność zamiany lokali związanych z remontem budynków i lokali.

2. W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalania i egzekucji czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.183.2013
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 listopada 2013 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŚNIADOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Uchwała niniejsza reguluje zasady i tryb wynajmowania, rozpatrywania wniosków o najem oraz wzajemnych zamian lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śniadowo.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 czerwca 2001r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.),

2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Śniadowo,

3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Śniadowo,

4) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.),

5) średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego - rozumie się przez to dochód określony w ustawie o dodatkach mieszkaniowych ustalony jako średni dochód z gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o najem mieszkania,

2) mieszkaniowym zasobie Gminy - należy przez to rozumieć ogół lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Śniadowo, położonych w budynkach będących własnością Gminy,

6) lokalu - rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy,

7) lokalu zamiennym - rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy,

8) uchwale - rozumie się przez to niniejszą uchwałę.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu.

§ 2. 1. Za osoby spełniające kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu z zasobu Gminy uważa się osoby, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

1) 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza:

1) 75 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

1) 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 35% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym .

4. Wysokość obniżki o której mowa w ust. 3 wynosi 20%.

.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 3. Za warunki mieszkaniowe kwalifikujące do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie na stale w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m2powierzchni mieszkalnej (pokoi) w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na pobyt ludzi,

3) zamieszkiwanie razem z osobą chorą, niepełnosprawną oraz osobą wymagającą stałej opieki.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 4. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego przysługuje:

1) osobom, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę,

2) osobom, które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub pożaru oraz innych zdarzeń losowych,

3) osobom oczekującym na lokal socjalny na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,

4) osobom, dotychczas zajmującym lokal znajdujący się w budynku podlegającym rozbiórce w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy lub stanem technicznym.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje osobom:

1) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,

2) zamieszkujących w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

3) utraciły swoje mieszkania w skutek klęski żywiołowej.

3. Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5 m2 powierzchni na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

§ 5. 1. Najemca może dokonywać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą Wójta.

2. Nie zezwala się na dokonywanie zamiany lokali, gdy w jej wyniku będzie przypadało na osobę mniej niż 5 m2 powierzchni lokalu w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

3. Koszty związane z dokonaniem zamiany ponoszą najemcy.

4. Rozliczenia finansowe wynikające z eksploatacji mieszkań (np. zużycie wody, energii elektrycznej i remontu mieszkań) dokonują najemcy w oparciu o protokół sporządzony przed dokonaniem zamiany mieszkań.

5. Przy udzieleniu zgody na zamianę należy uwzględnić:

1) regularność opłacania czynszu i innych należności związanych z najmem,

2) ewentualność korzystania z dodatku mieszkaniowego przy zamianie na większy lokal.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 6. 1. Najem lokalu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony w Urzędzie Gminy. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce aktualnego zamieszkania i zameldowania,

2) stan rodziny wnioskodawcy (stopień pokrewieństwa, wiek),

3) źródło dochodów członków rodziny wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia

wniosku,

4) określenie obecnych warunków lokalowych,

5) określenie rodzaju lokalu o jaki się ubiega,

6) okres na jaki ma być zawarta umowa najmu,

7) inne warunki,

8) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

2. Do rozpatrzenia i załatwienia wniosków o najem lokali upoważniony jest Wójt.

3. W przypadku większej liczby chętnych do wynajmu tego samego lokalu powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową, która rozpatruje wnioski o najem lokalu.

4. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Wójt w formie zarządzenia.

5. Komisja składa się z minimum 4 osób powoływanych spośród przedstawicieli Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:

1) opiniowanie wniosków o wynajęcie lokalu,

2) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń dotyczących wynajmowania lokalu.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, o którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 7. 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu mogą wstąpić osoby bliskie najemcy wymienione w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu są zobowiązane do jego opuszczenia najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę lub po jego śmierci.

3. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wójt opróżni lokal w postępowaniu sądowym obciążając kosztami osoby zajmujące lokal.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 8. Do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m2uprawnieni są wnioskodawcy, których stały dochód gwarantuje pokrycie kosztów wynajmu lokalu i których rodzina składa się z co najmniej 7 osób.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe