Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany z 2013 r. poz. 645) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475; zmiany z 2013 r. poz. 660), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/173/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/235/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/235/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/235/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/235/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe