Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 228/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 20.770,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 20.770,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 16.753.658,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.312.000,57 zł.;

- majątkowe w wysokości 7.441.658,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.855.408,57 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.722.475,57 zł.;

- majątkowe w wysokości 9.132.933,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

173 205,00

6 831,00

180 036,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

6 831,00

6 831,00

13 662,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 831,00

6 831,00

13 662,00

852

Pomoc społeczna

347 052,00

13 939,00

360 991,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

93 625,00

12 439,00

106 064,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

93 625,00

12 439,00

106 064,00

85295

Pozostała działalność

72 058,00

1 500,00

73 558,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

72 058,00

1 500,00

73 558,00

Razem:

15.717.670,80

20 770,00

15 738 440,80

Razem własne dochody, z tego:

15.717.670,80

20.770,00

15.738.440,80

Własne dochody bieżące:

8.276.012,80

20.770,00

8.296.782,80

Własne dochody majątkowe:

7.441.658,00

0,00

7.441.658,00

Porozumienia:

4.084,00

0,00

4.084,00

Zadania zlecone:

1.011.133,77

0,00

1.011.133,77

Razem

16.732.888,57

20.770,00

16.753.658,57


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 084,00

0,00

4 084,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 084,00

0,00

4 084,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

370,00

370,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

190,00

190,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

334,00

410,00

744,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

- 720,00

280,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 250,00

250,00

Razem:

4 084,00

0,00

4 084,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

71 000,00

0,00

71 000,00

70095

Pozostała działalność

71 000,00

0,00

71 000,00

4260

Zakup energii

4 500,00

1 500,00

6 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

- 1 700,00

28 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

200,00

3 700,00

720

Informatyka

433 309,00

0,00

433 309,00

72095

Pozostała działalność

433 309,00

0,00

433 309,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

21 414,00

- 10 900,00

10 514,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

10 900,00

10 900,00

750

Administracja publiczna

1 340 707,00

0,00

1 340 707,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 191 200,00

0,00

1 191 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

656 000,00

- 3 700,00

652 300,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

14 500,00

- 2 300,00

12 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 800,00

1 500,00

44 300,00

4260

Zakup energii

16 000,00

2 000,00

18 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

74 000,00

1 500,00

75 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

21 700,00

1 000,00

22 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000,00

0,00

78 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 500,00

0,00

76 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 000,00

- 1 100,00

12 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 280,00

500,00

20 780,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 950,00

564,00

6 514,00

4430

Różne opłaty i składki

8 295,00

36,00

8 331,00

801

Oświata i wychowanie

2 989 641,00

6 831,00

2 996 472,00

80101

Szkoły podstawowe

1 555 000,00

22 500,00

1 577 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

878 000,00

28 150,00

906 150,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

79 600,00

- 3 360,00

76 240,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

172 200,00

9 700,00

181 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

24 400,00

- 2 000,00

22 400,00

4260

Zakup energii

16 000,00

- 7 000,00

9 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

- 990,00

1 010,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 000,00

- 2 000,00

1 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

87 831,00

8 131,00

95 962,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 331,00

10 331,00

70 662,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 200,00

- 2 000,00

9 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 600,00

- 200,00

1 400,00

80110

Gimnazja

811 420,00

17 800,00

829 220,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

448 000,00

19 000,00

467 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

42 000,00

- 1 200,00

40 800,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

11 200,00

- 4 530,00

6 670,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 2 690,00

310,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 650,00

- 1 840,00

810,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

253 000,00

- 37 070,00

215 930,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

4 750,00

5 250,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 800,00

- 1 000,00

10 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 800,00

- 700,00

1 100,00

4220

Zakup środków żywności

150 000,00

- 40 000,00

110 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

- 120,00

280,00

852

Pomoc społeczna

566 172,00

13 939,00

580 111,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

108 625,00

12 439,00

121 064,00

3110

Świadczenia społeczne

108 625,00

12 439,00

121 064,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

149 623,00

0,00

149 623,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 003,00

- 600,00

109 403,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 150,00

600,00

2 750,00

85295

Pozostała działalność

85 058,00

1 500,00

86 558,00

3110

Świadczenia społeczne

71 058,00

1 500,00

72 558,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 605 599,00

0,00

4 605 599,00

90002

Gospodarka odpadami

337 900,00

- 9 000,00

328 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

274 700,00

- 9 000,00

265 700,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

30 000,00

4 000,00

34 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

4 000,00

34 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,00

5 000,00

85 000,00

4260

Zakup energii

50 000,00

5 000,00

55 000,00

Razem:

16 819 420,80

20 770,00

16 840 190,80

Razem własne wydatki, z tego:

16.819.420,80

20.770,00

16.840.190,80

Własne wydatki bieżące:

7.686.487,80

20.770,00

7.707.257,80

Własne wydatki majątkowe:

9.132.933,00

9.132.933,00

Porozumienia:

4.084,00

4.084,00

Zadania zlecone:

1.011.133,77

1.011.133,77

Razem:

17.834.638,57

20.770,00

17.855.408,57


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Objaśnienia zmian w budżecie na 2013 r.

1. Zmiany w dochodach:

1) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 6.831,00 zł. w dz.801 rozdz.80103 § 2030;

2) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12.439,00 zł. w dz.852, rozdz.85214 § 2030;

3) zwiększenie dotacji celowej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 1.500,00 zł. w dz.852, rozdz.85295 §2030.

2. Zmiany w wydatkach:

1) przeniesienie kwoty 1.700,00 zł. między paragrafami w dziale "Gospodarka mieszkaniowa", tj. na zakup energii zwiększenie o 1.500,00 zł., na usługi remontowe zmniejszenie o 1.700,00 zł. oraz zwiększenie 200,00 zł. na pomiary rezystancji izolacji w budynkach komunalnych;

2) w dziale "Informatyka" z § 4217 przeniesienie kwoty 10.900,00 zł. na zakup usług dostępu do internetu;

3) przeniesienie kwoty 6.000,00 zł. między paragrafami w dziale "Administracja publiczna", tj. zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 3.700,00 zł., zmniejszenie wynagrodzeń prowizyjnych o kwotę 2.300,00 zł., zwiększenie wydatków na zakup art. biurowych o 1.500,00 zł., zwiększenie wydatków na zakup energii o 2.000,00 zł., zwiększenie o 1.500,00 zł. na zakup pozostałych usług oraz zwiększenie o 1.000,00 zł. wydatków na podróże służbowe;

4) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeniesienie kwoty 1.100,00 zł. między paragrafami. Zmiany dotyczą: zmniejszenia wynagrodzeń o 1100.00 zł., zwiększenia o 500,00 zł. wydatków na zakup paliwa, zwiększenia o 564,00 zł. wydatków na naprawy, zwiększenia o 36,00 zł. wydatków na składki;

5) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 6.831,00 zł. w dz.801 rozdz.80103 § 4010;

6) przeniesienie między paragrafami kwoty 65.100,00 zł. w dziale "Oświata i wychowanie". Zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

7) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12.439,00 zł. w dz.852, rozdz.85214 § 3110;

8) przeniesienie między paragrafami kwoty 600,00 zł. w rozdz." Ośrodki pomocy społecznej";

9) zwiększenie dotacji celowej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 1.500,00 zł. w dz.852, rozdz.85295 § 3110;

10) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona wód" przeniesienie kwoty 9.000,00 zł. z rozdz. 90002 § 4300 do rozdz.90003 § 4300 kwotę 4.000,00 zł. oraz do rozdz.90015 wydatki na energię 5.000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe