Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/263/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) w związku z art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013 r. poz. 660), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza I-NRL informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiącyzałącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiącyzałącznik Nr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór formularza DR-1 deklaracji na podatek rolny stanowiącyzałącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór formularza DL-1 deklaracji na podatek leśny stanowiącyzałącznik Nr 4do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/263/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/263/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/263/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/263/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe