Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/270/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg powiatowych Nr 1465B Suszcza - Bindziuga i Nr 1450B Oziabły - droga 1448B do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260), Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXVI/248/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych Nr 1465B Suszcza - Bindziuga i Nr 1450B Oziabły - droga 1448B do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3387) punkt 2 ust. 1 § 1 otrzymuje brzmienie"2) nr 1450B Oziabły - droga 1448B oznaczonej nr ewid. 97/2, obręb 35 Oziabły, gmina Michałowo."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe