Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/116/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013 r., poz. 660) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. (M. P. 2013, poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt, do kwoty 40,00 zł za 1dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kołaki Kościelne w 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe