Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 152.064,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 159.964,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 21.326.787,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 21.190.351,00 zł,

b) dochody majątkowe - 136.436,00 zł.

2) Plan wydatków - 21.326.787,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 20.149.926,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 1.176.861,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 20 listopada 2013 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

108 658,00

152 064,00

260 722,00

80101

Szkoły podstawowe

6 000,00

152 064,00

158 064,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

129 254,00

129 254,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

22 810,00

22 810,00

Razem:

17 701 413,00

152 064,00

17 853 477,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

3 473 310,00

0,00

3 473 310,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 20 listopada 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

301 154,00

0,00

301 154,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

7 255 181,00

152 064,00

7 407 245,00

80101

Szkoły podstawowe

3 826 566,00

152 064,00

3 978 630,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

8 455,00

8 455,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 492,00

1 492,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 538,00

1 538,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

271,00

271,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

207,00

207,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

37,00

37,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

14 021,00

14 021,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 474,00

2 474,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

105 033,00

105 033,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

18 536,00

18 536,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

602 000,00

0,00

602 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

503 000,00

- 7 800,00

495 200,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

503 000,00

- 7 800,00

495 200,00

92116

Biblioteki

99 000,00

7 800,00

106 800,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

99 000,00

7 800,00

106 800,00

Razem:

17 400 259,00

152 064,00

17 552 323,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

3 473 310,00

0,00

3 473 310,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 20 listopada 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

L.p

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione
do 31.12.2012 r.

Środki wynikające
z planu na 2013r.
- ogółem

w tym:

Środki pozab.
Planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

wpłaty mieszkań

Środki z funduszy unijnych1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 103453B - ulica Polna w Suchowoli, w tym:

2010-2013

891.861,00

25.000,00

866.861,00

866.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inspektor nadzoru

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

60016

Zakup gruntu pod drogi

2013


10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

80113

Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

2013

130.000,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

75023

Centrala automatyczna

2013

8.600,00

0,00

8.600,00

8.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

75095

Budowa budynku administracyjno - usługowo - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli

2013


20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

1.060.461,00

25.000,00

1.035.461,00

1.035.461,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 20 listopada 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji w

Nazwa jednostki

1.

60014

Budowa chodnika przy ulicy Kupieckiej

100.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

2.

60014

Remont drogi powiatowej Podostrówek-Ciemne

15.385,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

3.

80120

Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli

10.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

4.

85311

Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej

5.754,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

5.

92605

Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli

2.500,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

6.

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II (administracja samorządowa)

26.015,00

Umowa z Urzędem Marszałkowskim

7.

60078

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337 B na odcinku Karpowicze - Suchowola - I etap

141.500,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

RAZEM

301.154,00

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

921

Razem:

602.000,00

92109

Ośrodek Kultury w Suchowoli

495.200,00

92116

Biblioteki

106.800,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 20 listopada 2013 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 152.064,00 zł na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Suchowola".

Dokonano zmian w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku" polegających na wprowadzeniu do Zał. poz. 4 "Centrala automatyczna" na kwotę 8.600,00 zł. oraz poz. 5 "Budowa budynku administracyjno - usługowo - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli" na kwotę 20.000,00 zł (dokumentacja). Wyżej wymienione zadania zostały wprowadzone w planie wydatków Uchwałą Nr XXXII/191/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 18 września 2013 r. i Uchwałą Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 lutego 2013 r. z pominięciem wprowadzenia zadań do załącznika inwestycyjnego (Uchwała Nr 4126/13 z dnia 14.10.2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).

Zmniejszono plan dotacji w Gminnnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli a zwiększono plan dotacji dla Biblioteki o kwotę 7.800,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Multimedialne okno na świat - internetowe centrum informacji".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe