Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tykocin na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiany z 2013 r. poz. 938)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.510 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 147.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.090 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200.479 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

12. 1. Dochody ogółem - 19.311.718 zł, w tym dochody bieżące - 18.338.160 zł, dochody majątkowe - 973.558 zł.

13. 2. Wydatki ogółem - 19.726.332 zł, w tym wydatki bieżące - 17.234.342 zł, wydatki majątkowe - 2.491.990 zł.

14. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 414.614 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 154.614 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

§ 5. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.874.900 zł, koszty - 1.872.449 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 291.500 zł, wydatki - 291.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

143 389,00

- 143 389,00

0,00

72095

Pozostała działalność

143 389,00

- 143 389,00

0,00

2337

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 000,00

- 17 000,00

0,00

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

126 389,00

- 126 389,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

132 377,00

0,00

132 377,00

80101

Szkoły podstawowe

57 228,00

- 2 657,00

54 571,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

50 640,00

852,00

51 492,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 588,00

- 3 509,00

3 079,00

80110

Gimnazja

29 548,00

2 657,00

32 205,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

26 765,00

3 658,00

30 423,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 783,00

- 1 001,00

1 782,00

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem zadania własne

16 535 278,00

- 143 389,00

16 391 889,00

Razem zadania zlecone

2 882 229,00

0,00

2 882 229,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst

37 600,00

0,00

37 600,00

Razem dochody

19 455 107,00

-143 389,00

19 311 718,00

w tym dochody majątkowe

1 099 947,00

- 126 389,00

973 558,00

dochody bieżące

18 355 160,00

-17 000,00

18 338 160,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

168 693,00

- 168 693,00

0,00

72095

Pozostała działalność

168 693,00

- 168 693,00

0,00

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

17 000,00

- 17 000,00

0,00

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

- 3 000,00

0,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

126 389,00

- 126 389,00

0,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 304,00

- 22 304,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

7 357 697,00

25 304,00

7 383 001,00

80101

Szkoły podstawowe

3 335 127,00

- 2 657,00

3 332 470,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 543,00

1 707,00

6 250,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

472,00

- 107,00

365,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 059,00

103,00

5 162,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

717,00

- 103,00

614,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4127

Składki na Fundusz Pracy

720,00

15,00

735,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

103,00

- 15,00

88,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

27 545,00

- 2 268,00

25 277,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

3 992,00

- 682,00

3 310,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

2 780,00

6 231,00

9 011,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

330,00

7 522,00

7 852,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 849,00

- 6 937,00

1 912,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 188,00

- 8 063,00

125,00

4267

Zakup energii

725,00

31,00

756,00

4269

Zakup energii

75,00

- 31,00

44,00

4309

Zakup usług pozostałych

137,00

- 60,00

77,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

80110

Gimnazja

1 939 088,00

2 657,00

1 941 745,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 543,00

1 707,00

6 250,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

472,00

- 107,00

365,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 175,00

- 8 586,00

2 589,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 162,00

- 1 010,00

152,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

2 702,00

- 2 333,00

369,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

281,00

- 259,00

22,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

385,00

9 943,00

10 328,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

40,00

565,00

605,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

3 410,00

2 222,00

5 632,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

355,00

- 25,00

330,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 345,00

- 990,00

2 355,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

348,00

- 210,00

138,00

4307

Zakup usług pozostałych

1 205,00

1 695,00

2 900,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4309

Zakup usług pozostałych

125,00

45,00

170,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

637 800,00

25 304,00

663 104,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

240 000,00

23 000,00

263 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 350,00

2 304,00

44 654,00

Razem zadania własne

16 922 892,00

- 143 389,00

16 779 503,00

Razem zadania zlecone

2 882 229,00

0,00

2 882 229,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst

64 600,00

0,00

64 600,00

Razem wydatki

19 869 721,00

-143 389,00

19 726 332,00

w tym wydatki majątkowe

2 640 683,00

-148 693,00

2 491 990,00

wydatki bieżące

17 229 038,00

5 304,00

17 234 342,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/231/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.510 zł i zmniejsza o 147.899 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.090 zł i zmniejsza o 200.479 zł.

Zmniejsza się o 143.389 zł planowaną dotację celową z samorządu województwa na realizację projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Zgodnie z podpisanym z Województwem Podlaskim aneksem do porozumienia, projekt będzie realizowany w 2014 roku. Zmniejsza się planowane wydatki na realizację projektu w wysokości 168.693 zł, w tym o środki z dotacji 143.389 zł i udział własny gminy - 25.304 zł.

Dokonuje się przeniesień kwot dotacji na realizację projektu unijnego pn. Rozwiń skrzydła, przeniesienia wynikają z podpisanej umowy na dofinansowanie. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Tykocinie. Dokonuje się też przeniesień w planie wydatków na realizację tego projektu, w tym zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się o 25.304 zł planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń, gdyż planowana pierwotnie kwota będzie niewystarczająca.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe