Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/241/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369, poz. 2066, poz. 2410, poz. 2455, poz. 2612, poz. 2655, poz. 2872, poz. 2992, poz. 3001, poz. 3202, poz. 3283, poz. 3299, poz. 3454, poz. 3525, poz. 3582, poz. 3698, poz. 3843, poz. 3870) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę67.350.239zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę62.311.070zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 7.045.853 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę5.039.169zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę67.693.752zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę60.263.802zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 7.045.853 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę7.429.950zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 305.900 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie343.513zł stanowią środki z emisji papierów wartościowych;

6) w § 7 w pkt 2 kwotę 5.549.560 zł zastępuje się kwotą 5.556.487 zł;

7) w § 7 w pkt 3 kwotę 350.440 zł zastępuje się kwotą 343.513 zł;

8) w § 11 w pkt 1 lit b kwotę 5.549.560 zł zastępuje się kwotą 5.556.487 zł;

9) w § 11 w pkt 1 lit. c kwotę 350.440 zł zastępuje się kwotą 343.513 zł;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/241/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

76 101

37 213

w tym dochody bieżące

76 101

37 213

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

76 101

34 249

w tym dochody bieżące

76 101

34 249

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

34 249

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

6 000

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0

6 000

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

0

28 249

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

28 249

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

76 101

0

Rozdział 90095

Pozostała działalność

76 101

0

§ 2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

76 101

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

2 964

w tym dochody bieżące

0

2 964

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

0

2 964

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

0

2 964

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

2 964

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/241/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

104 350

58 535

w tym wydatki bieżące

104 350

58 535

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

104 350

55 571

w tym wydatki bieżące

104 350

55 571

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

0

5 346

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

0

1 094

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 094

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

4 252

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

4 252

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

11 921

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

11 700

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

4 000

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

4 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

3 700

Rozdział 80104

Przedszkola

0

221

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

221

Dział 852

Pomoc społeczna

28 249

34 249

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

6 000

§ 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

6 000

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

28 249

28 249

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 249

28 249

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

76 101

4 055

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

0

405

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

405

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0

3 650

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

3 650

Rozdział 90095

Pozostała działalność

76 101

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

76 101

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

2 964

w tym wydatki bieżące

0

2 964

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

0

2 964

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

0

2 964

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 964

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/241/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

6 306 330

1.

Przychody ze sprzedaży innych papierów warościowych (obligacje komunalne)

§ 931

5 900 000

2.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0

4.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

406 330

Rozchody ogółem:

5 962 817

1.

Spłaty kredytów

§ 992

5 370 717

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

592 100

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/241/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480

948 490

1

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540

1 196 446

2

Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480

646 214

2

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych podczas imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

5 000

3

Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650

926 975

3

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

15 100

4

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straźy Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

14 900

5

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810

3 000

6

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

35 000

7

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

12 000

8

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

9

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

2 500

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

8 000

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

4 500

12

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce

32 400

13

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Nr XXII/144/12 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim na prace dotyczące zabytku (Kościół farny p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja z lat 1783-84 wraz z cmentarzem przykościelnym w obrębie ogrodzenia i dzwonnicą) z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy i montażu z obróbkami 17 sztuk okien w zakrystii kościoła p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720

50 000

14

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

10 000

15

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

404 000

16

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

6 000

Razem

69 600

1 594 704

926 975

Razem

627 400

1 196 446

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 60014 § 6300

300 000

2

Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 80120 § 6300

5 900

3

Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 6220

10 000

Razem

315 900

Razem dotacje bieżące

4 415 125

zwroty dotacji § 2910

26 500

Ogółem dotacje bieżące

4 441 625

zwroty dotacji § 6660

134 271

Razem dotacje majątkowe

450 171

OGÓŁEM

5 026 067

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe