Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Przerośl

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,645) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Przerośl - w wysokości 13 zł.

§ 2. 1. Pobór opłaty następuje w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są pracownicy Urzędu Gminy:

a) Kramkowska Teresa - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi kasowej,

b) Pietrzak Wioletta inspektor ds. księgowości podatkowej, płac i rozliczeń.

3. Opłatę targową inkasenci pobierają bezpośrednio od sprzedającego w dniu dokonywania sprzedaży i odprowadzają na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przerośli w terminie 7 dni od daty jej pobrania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała XXIX/186/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 294, poz. 3808).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe