Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/148/2013 Rady Gminy Sejny

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt, do kwoty 65,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Sejny.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

W 2013 roku średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła 75,86 zł za 1 dt., do naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sejny została przyjęta w wysokości 63,00 zł za 1 dt. Średnia cena żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 69,28 zł za 1dt. Rada Gminy Sejny na 2014 rok ustala cenę żyta do naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sejny w wysokości 65,00 zł za 1 dt.

Obniżenie ceny żyta do naliczenia podatku rolnego motywuje tym, iż przyjęcie ustawowej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego spowodowałoby znaczne obniżenie dochodów rolników. Powierzchnia użytków rolnych na terenie Gminy Sejny wynosi 13 284 ha, a do opodatkowania są tylko grunty o powierzchni 7 647 ha. Duża część gruntu rolnego jest niskiej klasy (V i VI), a nakłady do uprawy tych gruntów muszą być poniesione przez rolników. Ciągle rosnące ceny paliwa, maszyn i narzędzi rolniczych oraz nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a także niekorzystne warunki atmosferyczne zaniżają opłacalność produkcji w gospodarstwach rolnych. Brak jest stabilnych cen skupu produktów rolnych (mleka i żywca), co także w dużym stopniu obniża opłacalność produkcji rolnej.

Przyjęcie ceny żyta w wysokości 65,00 zł za 1 dt., będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok na terenie Gminy Sejny jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe