Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/161/13 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz.645 ) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747 z 2008r. Nr 116, poz. 730 ,Nr 237, poz.1655 , z 2009r. Nr 56,poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475.z 2013 poz. 660) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. (M. P. z 2013 r) z kwoty 69,28 zł za jedną dt. do kwoty 45,00 zł zł.za jedną dt., która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 r. na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe