Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 171/XXXIII/13 Rady Miasta Zambrów

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie udzielenia upoważnienia organowi jednostki organizacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie do prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. 984) i wydawania decyzji w tej sprawie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe