Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/158/2013 Rady Gminy Boćki

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 8 ust.2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r , poz. 642) oraz art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r . poz. 406) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/139/2002 Rady Gminy w Boćki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

§ 3. .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/158/2013
Rady Gminy Boćki
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe