Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/150/13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ) oraz art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461 , Nr 226 poz. 1475 , z 2011 r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujace na terenie gminy Nowy Dwór:

1) od 1 m2pow. użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części- 0,71 zł;

2) od 1 m2powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie tej działalności- 22,00 zł;

3) od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,65 zł;

4) od 1 m2powierzchni użytkowj pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7,66 zł;

5) od budowli2 %ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7;

6) od m2 powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,63 zł;

7) od gruntów:

a) od 1 m2powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,88 zł;

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -4,51 zł;

c) od 1 m2powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,45 zł;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/95/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 3249, z dn. 9.11.2012r).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe