Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/152/13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 , Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775 , Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730 , Nr 237 poz. 1655 z 2009 r. Nr 56 poz. 458 , z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, z 2013 r. poz. 660) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nowy Dwór na 2014 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2013 r. (M. P. poz. 814) z kwoty69,28 złza 1 dt do kwoty60 złza 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe