Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 ) w związku z art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226. poz.1475, z 2013r. poz.660), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz.465) oraz art.28§ 4 i art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749, poz.1101, poz.1342, poz.1529, z 2013r. poz.35, poz.985, poz.1027, poz.1036, poz.1145, poz.1149) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkaso podatków, o których mowa w § 1 powierza się sołtysom wsi Gminy Turośń Kościelna .

§ 3. Ustala się stawki procentowe za inkaso należności podatkowych i terminowo przekazanych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turośń Kościelna - w następującej wysokości:

1) Baciuty Kolonia - 12 %

2) Baciuty Wieś - 10 %

3) Barszczówka - 10 %

4) Bojary - 10 %

5) Borowskie Olki,Cibory,Wypychy - 10 %

6) Borowskie Gziki - 10 %

7) Borowskie Michały - 10 %

8) Borowskie Skórki - 10 %

9) Borowskie Żaki - 11 %

10) Chodory - 9 %

11) Czaczki Wielkie - 9 %

12) Czaczki Małe - 9 %

13) Dobrowoda - 10 %

14) Dołki - 10 %

15) Iwanówka - 9 %

16) Juraszki - 9 %

17) Lubejki - 9 %

18) Markowszczyzna - 10 %

19) Niecki - 10 %

20) Niewodnica Korycka - 10 %

21) Niewodnica Kościelna - 10 %

22) Pomigacze - 9 %

23) Piećki - 10 %

24) Stoczki - 10 %

25) Tołcze - 10 %

26) Topilec Kolonia - 12 %

27) Topilec Wieś - 12 %

28) Trypucie - 11 %

29) Turośń Dolna - 10 %

30) Turośń Kościelna I - 9 %

31) Turośń Kościelna II - 9 %

32) Zalesiany - 10 %

33) Zawady - 11 %

34) Baciuty Stacja - 10 %

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów są 3 dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. Zarządzenie poboru podatku nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio na rachunek bankowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVI/176/02 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 kwietnia 2002r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe