Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/162/13 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/08 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz.645 ) art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz.613 ,Nr 96, poz.620 ,Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475 z 2013r. poz. 660. ) art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r poz. 465, ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749,848, 1101, 1342, 1529; z 2013 poz.1027, 1036,1145, 1149.)Rada Miejska w Surażu uchwala co, następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/137/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

,,§ 4 Pobrane kwoty podatku inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Surażu w ciągu 5 dni roboczych po upływie terminu płatności raty podatku.''

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe