Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/451/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/188/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1270 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827 i 1265) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W pkt 1 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIX/188/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk, Obwody Szkół Podstawowych w Mieście Suwałki, dodaje się ppkt w brzmieniu "24. Ulica Muzyczna".

§ 2. W pkt 2 załącznika, o którym mowa w § 1 dodaje się ppkt w brzmieniu:

1. "100. Ulica Innowacyjna",

2. "101. Ulica Sopocka",

3. "102. Ulica Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego",

4. "103. Ulica 24 Sierpnia",

5. "104. Ulica Mariana Piekarskiego".

§ 3. W pkt 1 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIX/188/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk, Obwody Gimnazjów w Mieście Suwałki, dodaje się ppkt w brzmieniu "62. Ulica Muzyczna".

§ 4. W pkt 3 załącznika, o którym mowa w § 3 dodaje się ppkt w brzmieniu:

1. "84. Ulica Innowacyjna",

2. "85. Ulica Sopocka",

3. "86. Ulica Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego",

4. "87. Ulica 24 Sierpnia",

5. "88. Ulica Mariana Piekarskiego".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała podlega Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe