Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/452/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827 i poz. 1265) oraz § 6 ust. 1 pkt 8 załącznika nr 1 do uchwały XXXVI/375/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Suwalska RODZINA PLUS", uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć dalej jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole ogólnodostępne, przedszkole z oddziałami integracyjnymi, przedszkole specjalne, oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej prowadzone przez Miasto Suwałki,

2) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców/opiekunów prawnych dziecka,

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne,

4) podstawie programowej - należy przez to rozumieć bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Suwałki realizują bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej codziennie od poniedziałku do piątku.

2. Godziny realizacji podstawy programowej określa w każdym przedszkolu ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w drodze zarządzenia.

§ 3. 1. Udzielane przez przedszkola świadczenia wykraczające poza bezpłatną podstawę programową i czas jej realizacji podlegają comiesięcznej opłacie rodziców dziecka, którzy decydują o korzystaniu z tych świadczeń przez dziecko w czasie pobytu w przedszkolu.

2. Obowiązkiem opłaty, o której mowa w ust. 1, objęte są zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka w zakresie m. in.:

1) gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających wszechstronny rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

2) zajęć artystycznych rozwijających twórcze uzdolnienia dziecka;

3) zajęć interaktywnych, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym światem;

4) gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój fizyczny dziecka;

5) zajęć związanych z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym.

§ 4. 1. Koszt każdej rozpoczętej godziny korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 3 wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i podlega waloryzacji wskaźnikiem równym średniorocznemu wskaźnikowi cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. Miesięczna wysokość opłaty, o której mowa w § 3 stanowić będzie iloczyn stawki godzinowej określone w ust. 1 oraz zrealizowanej w danym miesiącu liczby godzin pobytu danego dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

3. Na wniosek rodziców opłata, o której mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu 50% w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta Suwałk, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, składającą się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku".

4. Podstawą udzielenia ulgi, o której mowa w ust. 3 jest przedłożenie dyrektorowi do wglądu Karty "Suwalska RODZINA PLUS".

5. Zwalnia się z opłaty dziecko, rodziców/opiekunów prawnych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

6. Podstawą udzielenia ulgi, o której mowa w ust. 5 jest przedłożenie dyrektorowi do wglądu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 5. 1. Opłatę pobiera przedszkole.

2. Zasady przyjmowania i zwrotu opłaty określa dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia naliczanych odrębnym trybem.

§ 7. Zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń, o których mowa w §3 i ich dzienny wymiar deklarowany przez rodziców dziecka, a także zasady obliczania, przyjmowania i zwrotu opłaty za przedmiotowe świadczenia określi umowa cywilno - prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami dziecka.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr VIII/49/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 114 poz. 1288, z 2013 r. poz. 3141).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe