Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/453/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602 , Nr 94,. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342: z 2012 r. poz.951) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011 r. Nr 197, poz. 2395 i z 2012 r. poz. 2557) wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł rozdziału II otrzymuje następującą treść:

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące do ich zmiany.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Zmiana warunków mieszkaniowych oznacza wynajęcie wolnego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy w zamian za rezygnację z najmu lokalu dotąd zajmowanego. Do zmiany warunków mieszkaniowych może dojść także z inicjatywy wynajmującego.

2. Zmiana warunków mieszkaniowych może polegać na wynajęciu dwóch lokali w zamian za rezygnację z najmu lokalu dotąd zajmowanego.

3. Zmiana warunków mieszkaniowych może polegać również na wynajęciu lokalu z przeznaczeniem dla części członków gospodarstwa domowego zajmujących lokal dotychczasowy. W takiej sytuacji nie dochodzi do zwolnienia lokalu dotychczasowego, chociaż może zmienić się krąg najemców tego lokalu.

4. Zmiana warunków mieszkaniowych może być poprzedzona zawarciem umowy, w której Gmina ustali termin wykonania eksmisji z lokalu, a osoba zainteresowana zmianą warunków mieszkaniowych zobowiąże się pokryć koszty eksmisji i co najmniej 50% wysokości zadłużenia";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Kryteria dochodowe do wynajęcia lokalu określone w § 2 pkt 1 lub 2 nie muszą być spełnione jeśli czynsz i opłaty niezależne związane z lokalem proponowanym do objęcia, są niższe niż opłaty w lokalu dotychczas zajmowanym przez najemcę oraz gdy do zmiany warunków mieszkaniowych dochodzi z inicjatywy wynajmującego.

2. Mimo niespełnienia kryterium dochodowego określonego w § 2 pkt 2 za uprawnionych do zmiany warunków mieszkaniowych uznaje się również najemców, w których gospodarstwie domowym jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz zajmowane mieszkanie nie jest położone na parterze budynku, w którym nie ma windy.";

4) w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, ust. 1b i ust. 1c w brzmieniu:

Przekwalifikowanie lokalu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić wyjątkowo w sytuacji gdy lokal nie jest lokalem wolnym. Przekwalifikowanie lokalu na lokal socjalny może nastąpić gdy przynajmniej 1 osoba zajmująca ten lokal ma wynikające z prawomocnego wyroku sądu uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Przekwalifikowanie lokalu socjalnego na lokal może nastąpić gdy osoby zajmujące lokal nie mają zaległości w uiszczaniu odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego lub czynszu, a także opłat niezależnych oraz spełniają kryteria dochodowe do wynajęcia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy określone w § 2.

1b. Po przekwalifikowaniu lokalu na podstawie ust. 1a powinno dojść do zawarcia umowy najmu odpowiednio lokalu socjalnego lub lokalu.

1c. Przekwalifikowanie lokali w trybie ust. 1a i ich późniejsze wynajęcie powinno być poprzedzone opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe