Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/457/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 884 i 938)

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków obiektów objętych ochroną, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki, określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/285/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3107 z dnia 31 października 2012 roku) oraz zmiana uchwały nr XXXVII/399/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 2418)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik do Uchwały Nr XLII/457/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

1. Dotacja tj. przyznanie środków z budżetu Miasta Suwałki na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym znajdującym się na stałe na obszarze Miasta Suwałk, może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawyo ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), z zastrzeżeniem zasad określonych w pkt. 24 i 25 tego załącznika.

2. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, posiadający tytuł prawny do budynku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansujący prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym budynku.

3. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym załączniku na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Suwałk za pośrednictwem kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

5. Za złożone z zachowaniem terminu uważa się wnioski, które zostały złożone
lub nadesłane drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Suwałkach do ostatniego dnia każdego terminu naboru wniosków, o którym mowa w pkt. 9.

6. Wysokość środków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną przewidziana na dany rok będzie określona w budżecie Miasta Suwałk.

7. Złożenie wniosku o dotację nie oznacza przyznania dotacji oraz nie gwarantuje otrzymania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

8. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy - osoby fizycznej lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy - jednostki organizacyjnej,

2) nazwę i dane obiektu zabytkowego,

3) udokumentowanie tytułu prawnego do budynku lub stosownego upoważnienia podmiotu posiadającego taki tytuł,

4) określenie zakresu prac, na które ma być przyznana dotacja, z uwzględnieniem technologii konserwatorskiej i etapowania robót możliwych do oddzielenia,

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

6) kosztorys inwestorski planowanych prac,

7) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac
lub robót budowlanych przy zabytku,

8) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,

9) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy budynku, którego dotyczy wniosek, z podaniem źródeł finansowania i wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,

10) zgodę właściciela (współwłaścicieli) budynku lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,

11) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych
na przeprowadzenie prac przy budynku, którego dotyczy wniosek,

12) oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty,

9. Określa się następujące terminy składania wniosków o dotacje:

1) do dnia 31 marca - wnioski o dotacje na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym,

2) w razie nierozdzielenia wszystkich środków finansowych na prace objęte wnioskami złożonymi w terminie określonym w pkt. 9 ppkt.1, Prezydent Miasta Suwałk może ogłosić dodatkowo termin naboru wniosków o dotacje na ten sam rok kalendarzowy do dnia 31 maja,

3) ogłoszenie o terminie składania wniosków o dotacje i o wysokości środków określonych na dany rok budżetowy będzie podane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

4) informacje o złożonych wnioskach o dotacje podaje się do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, w ciągu trzech tygodni od upływu terminu zastrzeżonego dla składania wniosków.

10. Wniosek o przyznanie dotacji opiniuje pięcioosobowa komisja powołana na dwa lata Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk, w której skład wchodzą między innymi dwie osoby reprezentujące Radę Miejską w Suwałkach wskazane przez Komisję Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Finansowo - Budżetową Rady Miejskiej w Suwałkach. Regulamin pracy komisji określi Prezydent Miasta Suwałk.

11. Wnioski rozpatrywane są ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów. Są to:

1) walory zabytkowe i architektoniczne budynku,

2) znaczenie prac dla stanu budynku i wizerunku miasta,

3) udokumentowana dotychczasowa dbałość wnioskodawcy o zabytek.

12. Propozycje udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem przedkładane są Prezydentowi Miasta Suwałk i Radzie Miejskiej w Suwałkach w ciągu 6 tygodni od terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 9,

13. Rada Miejska w Suwałkach podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji.

14. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

15. Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie o treści podjętej przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały w zakresie wniosku.

16. W terminie 6 tygodni od podjęcia przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały przyznającej dotacje przygotowywane są projekty umów z poszczególnymi podmiotami.

17. W umowach zawieranych przez Miasto Suwałk określa się w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, na które przyznana została dotacja,

2) termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji,

3) kwotę dotacji oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną z niej pokryte,

4) określenie trybu wyłaniania wykonawcy robót,

5) zobowiązanie do uzyskania uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,

6) zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę pozostałych kosztów zadania,
na które przyznano dotację,

7) tryb kontroli realizacji zadania poprzez zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót w tym udostępnienia niezbędnych dokumentów,

8) konieczność potwierdzenia wykonania prac przez przedstawiciela Prezydenta Miasta Suwałk,

9) określenie terminu i sposobu rozliczenia zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację.

18. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

19. Sprawozdanie z prac objętych dotacją musi zawierać:

1) szczegółowy opis realizacji zadania objętego dotacją,

2) protokół odbioru końcowego prac potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Prezydenta Miasta Suwałk,

3) kopie uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,

4) rozliczenie finansowe zadania z kopiami faktur poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Dotowanego i opatrzonymi informacją o dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Suwałk.

20. Środki finansowe przekazywane są po zakończeniu prac objętych umową i po przedstawieniu i przyjęciu sprawozdania z realizacji prac objętych dotacją.

21. Dotacja musi zostać wykorzystana w danym roku kalendarzowym w całości.

22. Prezydent Miasta Suwałk prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską w Suwałkach.

23. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby prywatnej albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,

3) informację o wysokości przekazanych środków z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

4) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy zabytku.

24. Budynki, przy których prace mogą być dotowane z budżetu Miasta Suwałk, dzieli są na dwie grupy zróżnicowane pod względem ich walorów zabytkowych, zakresu prac, które mogą być objęte dotacją i maksymalnej wysokość dotacji dla każdej grupy.

1) do Grupy 1.należą: budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.

2) do Grupy 2.należą: budynki położone w granicach historycznego układu urbanistycznego miasta Suwałk i wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej objęte ochroną konserwatorską na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

25. Maksymalne wysokości dotacji określa poniższa tabela:

Rodzaj budynku

Położenie

Ogólny zakres prac, które mogą być objęte dotacją

Maksymalna wysokość dotacji

Grupa 1

Budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

Obszar administracyjny Suwałk

Prace przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych).
Remonty pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Iluminacje budynków.

50 % ogólnego kosztu prac objętego wnioskiem

Grupa 2

Budynki objęte indywidualnie ochroną

Budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Suwałk

Prace przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych).
Remonty pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Iluminacje budynków.

30 % ogólnego kosztu prac objętego wnioskiem

26. Do 31 marca roku następnego po roku udzielenia dotacji Prezydent Miasta Suwałk przedstawi Radzie Miejskiej informację o udzielonych dotacjach zawierającą:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2) imię i nazwisko osoby prywatnej albo nazwę jednostki organizacyjnej, która otrzymała dotację,

3) informację o wysokości przekazanych środków z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

4) informację o otrzymanych i niewykorzystanych dotacjach z podaniem przyczyn niewykorzystania dotacji.


PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

WNIOSEK O UDZIELENIE W ROKU ...................... DOTACJI
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRUI OBJĘTYCH OCHRONĄNA TERENIE MIASTA SUWAŁKI

A. WNIOSKODAWCA

1. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ,
NR TELEFONU

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................

3. NR NIP:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. INNE DANE (dotyczy jednostek organizacyjnych)

a) FORMA PRAWNA

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) NAZWA I NR REJESTRU

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) DATA WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) REGON

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e) OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi lub uchwałami)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY (nazwa banku i adres, numer konta)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. DANE ZABYTKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK O DOTACJĘ

1. OKREŚLENIE ZABYTKU (adres)

………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. NUMER W REJESTRZE ZABYTKÓW I DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ADRES BUDYNKU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZABYTKU (dotyczy obszarów zabytkowych)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ROK UKOŃCZENIA BUDOWY BUDYNKU

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA BUDYNKIEM

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WŁAŚCICIELE

.………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

.............................................................................................................................................

D. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI, O KTÓRĄ UBIEGA SIĘ WNIOSKODAWCA

1. ZAKRES PRAC LUB ROBÓT, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANA DOTACJA (technologia prac, etapowanie)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. OGÓLNY KOSZT PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM WG KOSZTORYSU (brutto)

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

słownie:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. KWOTA DOTACJI

….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

słownie:….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WYKONANIA PRAC

…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. TERMIN REALIZACJI (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E. UZYSKANE POZWOLENIA

1. POZWOLENIE WŁAŚCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRACE OBJĘTE WNIOSKIEM

Nr pozwolenia

…………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………

Data wydania

.......................................................................................................................................................

2. POZWOLENIE NA BUDOWĘ NA PRACE OBJĘTE WNIOSKIEM (LUB ZGŁOSZENIE ROBÓT)

Nr pozwolenia

………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

data wydania

..........................................................................................................................................................

Wydane przez

……………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F. WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH PRAC PRZY BUDYNKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat


rok


Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione wydatki

Dotacje ze środków publicznych

Wysokość dotacji

Źródło dotacji

G. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do budynku lub stosownego upoważnienia od podmiotu posiadającego taki tytuł.

2. Kosztorys inwestorski planowanych prac.

3. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.

4. Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest konieczne.

5. Zgoda właściciela (współwłaścicieli) budynku lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.

6. Oświadczenie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, objętego dotacją lub o zapewnienie innego źródła finansowania pozostałej kwoty.

7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski
w Suwałkach moich danych osobowych w zakresie czynności wykonywanych zgodnie
z procedurą przyznawania dotacji na prace objęte wnioskiem.

MIEJSCOWOŚĆ , DATA

………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................

PODPIS (PODPISY) I PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

……………………………………………….…………………………………………………...…...….………………………………..………...………………………………………………….....………..……………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGI:

1. Dotacje są przyznawane i rozliczane według zasad określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/457/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe