Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/461/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Miasta Suwałki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się listę aptek funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz dyżurujących całodobowo aptek, sporządzany na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, będzie sporządzany w ujęciu kwartalnym i podawany do wiadomości publicznej najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem kwartału poprzedzającego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/461/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 2013 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący w 2014 roku na terenie Miasta Suwałki.

Na terenie Miasta Suwałki obowiązują następujące minimalne godziny pracy aptek ogólnodostępnych:

1) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla aptek:

a) jednozmianowych - od 9.00 do 16.00,

b) dwuzmianowych - od 8.00 do 18.00;

2) w soboty dla aptek:

a) jednozmianowych i dwuzmianowych - od 9.00 do 14.00;

3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota) dla aptek jednozmianowych i dwuzmianowych - od 8.00 do 14.00.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/461/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 2013 r.

Lista aptek funkcjonujących w Mieście Suwałki w 2014 roku

1) Apteka przy ul. T. Noniewicza 99,

2) Apteka przy ul. T. Noniewicza 57,

3) Apteka przy ul. A. Wierusz - Kowalskiego 2,

4) Apteka przy ul. J. Dwernickiego 15,

5) Apteka przy ul. T. Kościuszki 78,

6) Apteka przy ul. L. Waryńskiego 23,

7) Apteka przy ul. W. Gałaja 4,

8) Apteka przy ul. E. Plater 45,

9) Apteka przy ul. W. Witosa 13,

10) Apteka przy ul. E. Młynarskiego 9,

11) Apteka przy ul. A. Lityńskiego 10,

12) Apteka przy ul. M. K. Ogińskiego 5F,

13) Apteka przy ul. Nowomiejskiej 4,

14) Apteka przy ul. M. Konopnickiej 2,

15) Apteka przy ul. A. Patli 6,

16) Apteka przy ul. Utrata 2B,

17) Apteka przy ul. L. Waryńskiego 19,

18) Apteka przy ul. Północnej 26,

19) Apteka przy ul. T. Noniewicza 85D,

20) Apteka przy ul. T. Noniewicza 48,

21) Apteka przy ul. Modrzewiowej 23,

22) Apteka przy ul. Klonowej 40,

23) Apteka przy ul. T. Kościuszki 103,

24) Apteka przy ul. Nowomiejskiej 15,

25) Apteka przy ul. 30 - lecia PRL 20,

26) Apteka przy ul. 1 Maja 21,

27) Apteka przy ul. T. Noniewicza 42A,

28) Apteka przy ul. E. Plater 20A,

29) Apteka przy ul. A. Putry 9,

30) Apteka przy ul. Szpitalnej 60,

31) Apteka przy ul. Szpitalnej 71, lok. 5

32) Apteka przy ul. L. Waryńskiego 25

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe