Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/465/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/286/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe