Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/467/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/307/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Miejska w Suwałkach uchwala , co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/307/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe