Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/159/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w wysokości 10 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są pracownicy Urzędu Gminy:

1) Czerwiński Kazimierz,

2) Grabek Jan.

3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 20% zainkasowanej opłaty targowej.

4. Pobrana opłata targowa winna być wpłacona na konto Urzędu Gminy Wiżajny w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano poboru opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/96/04 Rady Gminy Wiżajny z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej, inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2004 r. Nr 198, poz. 2270).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe