Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/314/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 370 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł,

c) powyżej 9 ton - 800 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

320

370

13

14

370

490

14

15

490

660

15

660

1.420

Trzy osie

12

17

320

370

17

19

370

610

19

21

610

760

21

23

760

1.150

23

25

1.150

1.790

25

1.150

1.790

Cztery osie i więcej

12

25

750

790

25

27

790

1.160

27

29

1.160

1.840

29

31

1.840

2.620

31

1.840

2.620

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 930 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.030 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.130 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

l

2

3

4

Dwie osie

12

18

320

370

18

25

370

600

25

31

700

1.080

31

1.610

2.030

Trzy osie

12

40

1.420

1.950

40

1.950

2.660

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mającego cztery osie i więcej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.960 zł,

b) powyżej 36 ton - 2.520 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 800 zł,

7) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

l

2

3

4

Jedna oś

12

18

370

390

18

25

420

470

25

470

700

Dwie osie

12

28

370

390

28

33

720

980

33

38

980

1.460

38

1.310

1.890

Trzy osie i więcej

12

38

780

1.080

38

1.080

1.460

8) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 20 miejsc - 600 zł,

b) równej 20 do mniej niż 30 miejsc - 1.030 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.460 zł,

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości:

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt l:

- lit. a) - 320 zł,

- lit. b) - 550 zł,

- lit. c) - 750 zł,

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 3:

- lit. a) - 880 zł,

- lit. b) - 980 zł,

- lit. c) - 1.080 zł,

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 8:

- lit. a) - 550 zł,

- lit. b) - 980 zł,

- lit. c) - 1.410 zł,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/241/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe