Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/191/13 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siemiatyckiego w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645) oraz art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu siemiatyckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w BiałymstokuRada Powiatu Siemiatyckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie miasta Siemiatycze w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie miasta siemiatycze w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku zgodniez załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala sie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych w pozostałych gminach powiatu siemiatyckiego zgodnie z załącznimiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Pierlejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/191/13
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Siemiatycze
w 2014 roku.

Lp.

Adres apteki

Godziny pracy
poniedziałek - piątek

Godziny pracy
w soboty

1.

Apteka
mgr farm. Barbara Onieszczuk
ul. Gen. Andersa 7a
17-300 Siemiatycze.
Tel. 85 655 64 22.8oo - 19oo8oo -15oo

2.

"One & Oni Onieszczuk" Sp. J. Apteka Rodzinna
ul. Szpitalna 1A
17-300 Siemiatycze.
Tel. 85 655 75 25.


8oo - 20oo


8oo - 16oo

3.

Apteka
Bożena Lesner
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19.
Tel. 85 656 13 47

8oo - 18oo

8oo - 14oo

4.

Apteka
Bożena Lesner
17-300 Siemiatycze
ul.11-Listopada 45.
Tel. 85 655 64 99


8oo - 20oo


8oo - 18oo

5.

"Cefarm" Białystok S.A
Apteka nr 05-027
17-300 Siemiatycze
Jana Pawła II 16.
Tel. 85 655 22 27


73o - 21oo


73o - 21oo

6.

Mgr farm. Andrzej J. Krajewski
Apteka
17-300 Siemiatycze
ul. Grodzieńska 36.
Tel. 85 656 14 25


8oo - 17oo


8oo - 15oo

7.

Apteka
Mgr farm. Janina Karp
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 20.
Tel. 85 655 67 58.


9oo - 163o9oo - 14oo


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/191/13
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 28 listopada 2013 r.


Lp.


Nazwa i adres apteki


Telefon

Dobowy rozkład godzin pracy aptek
(dyżury) - 2014 rok

miesiąc

dzień
1.
Apteka
Bożena Lesner
ul. 11-Listopada 45
17-300 Siemiatycze
85 655 75 25

styczeń

1,6,7,9, 15, 17, 23 ,25, 31

luty

2, 8,10,11,16, 19,24,25, 27

marzec

5, 7, 13, 15, 21, 23, 29 ,31

kwiecień

1, 6, 9,14,15, 17, 23, 25

maj

1, 3, 9, 11, 17,19,20,25 ,28

czerwiec

2,3,5, 11, 13, 19, 21, 27, 29

lipiec

5, 7, 8, 13, 16,21,22,24, 30

sierpień

1, 7, 9,15,17, 23,25, 26,31

wrzesień

3,8, 9,11, 17, 19, 25, 27

październik

3, 5,11,13,14,19, 22,27, 28,30

listopad

5, 7, 13, 15, 21, 23, 29

grudzień

1, 2,7, 10,15,16,18, 24,26
2
Cefarm Białystok S.A.
Apteka Nr 05-027
Jana Pawła II 16
17-300 Siemiatycze
85 656 13 47

styczeń

2, 10, 18, 26

luty

3, 4,12, 20, 28

marzec

8, 16,24, 25

kwiecień

2, 10, 18, 26

maj

4,12, 13,21, 29

czerwiec

6, 14, 22,30

lipiec

1, 9, 17, 25

sierpień

2, 10,18 19,27

wrzesień

4, 12, 20, 28

październik

6, 7,15, 23, 31

listopad

8, 16,24, 25

grudzień

3, 11, 19, 27
3
Mgr farm. Andrzej J.
Krajewski
Apteka
ul. Grodzieńska 36
17-300 Siemiatycze
85 655 67 58

Styczeń

3, 11, 19,27, 28

luty

5, 13, 21

marzec

1, 9,17, 18,26

kwiecień

3, 11, 19, 27

maj

5, 6,14, 22, 30

czerwiec

7, 15,23, 24

lipiec

2, 10, 18, 26

sierpień

3,11, 12,20, 28

wrzesień

5, 13, 21,29, 30

październik

8, 16, 24

listopad

1, 9,17, 18,26

grudzień

4, 12, 20, 28


4


Apteka
mgr farm. Barbara
Onieszczuk
ul. Gen. Andersa 7A
17-300 Siemiatycze


85 655 64 22

styczeń

4, 12,20, 21,29

luty

6, 14, 22

marzec

2,10, 11,19, 27

kwiecień

4, 12, 20,28, 29

maj

7, 15, 23, 31

czerwiec

8,16, 17,25

lipiec

3, 11, 19, 27

sierpień

4, 5,13, 21, 29

wrzesień

6, 14,22, 23

październik

1, 9, 17, 25

listopad

2,10,11,19, 27

grudzień

5, 13, 21,29, 30
5
Apteka
mgr farm Janina Karp
ul. Pałacowa 20
17-300 Siemiatycze
85 656 14 25

styczeń

5,13, 14,22, 30

luty

7, 15, 23

marzec

3, 4,12, 20, 28

kwiecień

5, 13,21,22,30

maj

8, 16, 24

czerwiec

1,9, 10,18, 26

lipiec

4, 12, 20,28, 29

sierpień

6, 14, 22, 30

wrzesień

7,15, 16,24

październik

2, 10, 18, 26

listopad

3, 4,12, 20, 28

grudzień

6, 14,22, 23,31

6

One&Oni Onieszczuk Sp.J. Apteka Rodzinna
ul. Szpitalna 1A
17-300 Siemiatycze

85 655 64 99

styczeń

8, 16, 24

luty

1, 9,17, 18,26

marzec

6, 14, 22, 30

kwiecień

7, 8,16, 24

maj

2, 10, 18,26, 27

czerwiec

4, 12, 20, 28

lipiec

6,14, 15,23, 31

sierpień

8, 16, 24

wrzesień

1, 2,10, 18, 26

październik

4, 12,20, 21,29

listopad

6, 14, 22, 30

grudzień

8, 9,17,25

1. "Dyżury" jednodobowe według harmonogramu w godz. 8:00 dnia wyszczególnionego na grafiku do godz. 8:00 dnia następnego w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

2. Apteki umieszczają w swojej siedzibie, w miejscu widocznym informację o godzinach swojej pracy.

3. Apteki nie dyżurujące umieszczają w swojej siedzibie, w miejscu widocznym informację o siedzibie apteki dyżurującej oraz telefon kontaktowy do apteki dyżurującej.

4. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, kierownik apteki zobowiązany jest do umieszczenia w siedzibie swojej apteki, w miejscu widocznym informacji z adresami najbliższych, czynnych aptek.

5. Z uwagi na nadrzędny cel, jakim jest zapewnienie dostępności świadczeń dla ludności powiatu: w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w sytuacjach nagłych /np. z powodu choroby pracownika apteki/ dyżur przejmuje kolejna apteka wskazana w powyższym wykazie aptek.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/191/13
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 28 listopada 2013 r.


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 r.
w pozostałych gminach powiatu siemiatyckiego.

Lp.

Nazwa
Gminy

Adres apteki


Godziny pracy
poniedziałek - piątek


Godziny pracy
w soboty

1

Drohiczyn


1.Apteka "URTICA" s.c.
ul. Warszawska 12
17-312 Drohiczyn
Tel. 85 655 72 02.


8oo - 18oo8oo - 15oo2.Apteka 05-029
ul. Pl. Kościuszki 12
17-312 Drohiczyn
Tel. 85 655 70 11.

pn. - czw. 8oo - 19oo
pt. - 8oo - 16oo

8oo - 153o


3.Prywatny Punkt Apteczny
Ostrożany 4
17-312 Drohiczyn
Tel. 85 655 14 028oo - 16oo


nieczynne

2

Dziadkowice

Punkt Apteczny
GOZ, Dziadkowice 47
17-306 Dziadkowice


8oo - 14oo


nieczynne

3Grodzisk

1. Apteczny
CAPRICORN Jan Wasiluk
ul. Bielska 4 A
17-315 Grodzisk
Tel. 85 67 47 323.8oo - 16oo

nieczynne
2.Punkt Apteczny
Barbara Bujno
ul. 1-go Maja 11
17-315 Grodzisk
Tel. 85 65 68 044.

740- 152o
8oo - 12oo

8oo - 12oo

4Mielnik

Punkt Apteczny
17-307 Mielnik,
ul. St. Dubois 2.
Tel. 85 657 70 67.


9oo - 15oo


nieczynne

5.

Milejczyce

Punkt Apteczny
ul. 3 Maja 33
17- 332 Milejczyce.
Tel. 85 65 79 015.83o - 153o

nieczynne

6.

Nurzec Stacja

Apteka
mgr Rostkowski Juliusz
17- 330 Nurzec Stacja
ul. Szkolna 3.
Tel. 85 657 5003


9oo- 18oo

nieczynne


7


Perlejewo


Punkt Apteczny
Perlejewo 6
17-322 Perlejewo
Tel. 85 657 8560.


8oo - 14oo


nieczynne

W 2014 roku wyżej wymienione apteki nie przewidują dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe