Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 173/XXIX/13 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 018,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 575,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 790,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 008,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 991,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 551,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 899,00 zł;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173/XXIX/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

124,00

191,00

13

14

191,00

527,00

14

15

527,00

727,00

15

732,00

1 674,00

Trzy osie

12

17

191,00

455,00

17

19

455,00

707,00

19

21

707,00

901,00

21

23

901,00

1 416,00

23

25

1 417,00

2 125,00

25

1 417,00

2 125,00

Cztery osie i więcej

12

25

876,00

901,00

25

27

901,00

1 480,00

27

29

1 480,00

2 257,00

29

31

2 257,00

2 912,00

31

2 257,00

3 073,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 173/XXIX/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa;ciągnik balastowy+przyczepa(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

556,00

680,00

18

25

680,00

740,00

25

31

804,00

1 237,00

31

1 895,00

2 290,00

Trzy osie

12

40

1 672,00

2 304,00

40

2 304,00

2 977,00

Cztery osie i więcej

12

40

2 335,00

2 335,00

40

2 965,00

3 021,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXIX/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

309,00

494,00

18

25

371,00

556,00

25

446,00

766,00

Dwie osie

12

28

494,00

556,00

28

33

830,00

1 147,00

33

38

1 147,00

1 731,00

38

1 731,00

2 273,00

Trzy osie i więcej

12

38

1 038,00

1 272,00

38

1 272,00

1 669,00


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe