Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 175/XXIX/13 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 228, poz.1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 106/XIX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 października 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 3344) zmienia się załącznik Nr 1 "Wykaz przystanków komunikacycjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo" nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XXIX/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 listopada 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo.

Lp.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nr przystanku

kilometraż

strona

1.

103331B

0+380

prawa

Sikora

1

2.

103314B

0+550

prawa

Toczyłowo

1

3.

103321B

0+540

prawa

Konopki-Kolonie

1

4.

103335B

1+590

lewa

Konopki

1

5.

142572B

1+390

prawa

Mierucie

1

6.

103313B

2+260

lewa

Kurejwa

1

7.

142571B

3+700

lewa

Kurki

1

8.

103330B

0+450

prawa

Popowo

1

9.

103311B

6+550

lewa

Wojewodzin

1

10.

103324B

1+130

prawa

Łękowo

1

11.

103312B

2+840

lewa

Dybła

1

12.

103336B

2+580

lewa

Szymany-Kolonie

1

13.

103336B

3+440

lewa

Szymany-Kolonie

2

14.

103333B

0+100

lewa

Szymany

1

15.

103333B

4+390

prawa

Łamane Grądy

2

16.

103349B

1+060

prawa

Koszarówka

1

17.

103315B

1+770

lewa

Danówek

1

18.

103329B

0+020

lewa

Wierzbowo

1

19.

103317B

0+470

lewa

Zaborowo

1

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe