Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/157/13 Rady Gminy Orla

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Orla w drodze inkasa.

2. Wyznacza się na inkasentów sołtysów sołectw Gminy Orla.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 6 % od sumy kwot zainkasowanych osobiście i terminowo przekazanych do kasy Urzędu Gminy Orla.

§ 3. 1. Inkasentom wyznacza się terminy rozliczenia pobranych opłat oraz pobranych kwitariuszy do następnego dnia następującego po terminach płatności opłaty, określonych w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku, kiedy termin rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień wolny od pracy, terminem rozliczenia jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe