Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1.Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych,

-0,74od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,


- 17,50 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

-10,75od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

-4,68od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, które w pozwoleniu na budowę zostały określone jako budynki letniskowe, budynki rekreacji indywidualnej, z wyłączeniem budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w art.1a ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

-7,73 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

f) pozostałych innych niż w lit. "e", w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

- 5,50 złod 1 m2powierzchni użytkowej.

2.Od budowli

- 2 %ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3.Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

-0,70 złod 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne i elektrowni wodnych,

- 4,56 złod 1 ha powierzchni,

c) pozostałych przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- 0,46 złod 1 m2powierzchni,

d) pod drogami wewnętrznymi,

- 0,46 złod 1 m2powierzchni,

e) pozostałych innych niż w lit. "c" i "d" w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.


- 0,40 złod 1 m2powierzchni.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Puńsk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U.Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3916).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe