Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz.645) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. ,poz.1137,poz. 1448, z 2013 r. 700 ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym ( M.P. poz.704 ) Rada Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Powiatu Sejneńskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym , w brzmieniu określonym w pkt 1 i 2 załącznika do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia ,w brzmieniu określonym w pkt 3 załącznika do uchwały .

2. Naliczanie kosztów następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 30 listopada 2012r . w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/275/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

1) Stawki opłat za usuwanie pojazdu:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł. brutto

rower i motorower

111

motocykl

220

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

483

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

603

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

854

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1259

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1532

2) stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł. brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

rower i motorower

18

motocykl

25

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

38

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

72

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

134

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

198

3) Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

a) w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia :

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł. brutto

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t

100

b) w przypadku dojazdu i załadunku pojazdu:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł. brutto

rower i motorower

50

motocykl

50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

150

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

250

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

250

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

500

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

500

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe