Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie, przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sejneńskiego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2014 r. (M. P. poz. 705) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za czynności związane z usuwaniem statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w wysokości:

1) rower wodny lub skuter wodny - 53 zł,

2) poduszkowiec - 105 zł,

3) statek o długości kadłuba do 10 m - 127 zł,

4) statek o długości kadłuba do 20 m - 158 zł,

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 210 zł.

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, za każdą rozpoczętą dobę przechowywania, w wysokości:

1) rower wodny lub skuter wodny - 17 zł,

2) poduszkowiec - 33 zł,

3) statek o długości kadłuba do 10 m - 53 zł,

4) statek o długości kadłuba do 20 m - 105 zł,

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m - 158 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sejneńskiego.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do opłat w 2014 r.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe