Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 24 ust. 1, 3, i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007 Nr 147, poz.1033; z 2009r. Nr 18, poz.97; z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578; z 2012 poz. 951, poz.1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XXI/154/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2012 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01 grudnia 2013r. do 30 listopada 2014r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/215/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 listopada 2013 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01 grudnia 2013r. do dnia 30 listopada 2014r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena / stawka

Jednostka
miary

netto

z VAT

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

cena za dostarczona wodę

2,04

2,20

zł/m3

2.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

cena za 1 m3odprowadzonych ścieków

4,19

4,53

zł/m3

3.

Stawki opłat abonamentowych dla wodomierzy i ryczałtów

O l5 - O 20 mm

zł/miesiąc

2,50

2,70

szt

O 25 - O 40 mm

zł/miesiąc

6,00

6,48

szt

O 50 - O 80 mm

zł/miesiąc

40,00

43,20

szt

dla wodomierzy ogródkowych

zł/miesiąc

1,00

1,08

szt

urządzenie pomiarowe

zł/miesiąc

80,00

86,40

szt

dostawca ścieków własne źródło wody

zł/miesiąc

2,50

2,70

szt


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/215/13
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 listopada 2013 r.

Uzasadnienie

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2014r r. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Drohiczynie, w drodze uchwały na uzasadniony wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30 listopada 2014r.

W dniu 30.09.2013 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie złożył Burmistrzowi Drohiczyna uzasadniony wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie uznaje, że istniejące warunki ekonomiczne pozwalają na stosowanie dotychczasowej taryfy na okres od 01 grudnia 2013r. do 30 listopada 2014r.

W czasie obowiązywania taryfy w okresie od 01 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. nie przewiduje się radykalnej zmiany warunków ekonomicznych mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Zakładu. Obowiązujące ceny umożliwią pełne odzyskanie poniesionych kosztów w tej działalności, przychody pokryją wszystkie koszty eksploatacji, konserwacji i remontów. W związku z utrzymującą się tendencją wzrostową liczby odbiorców wody oraz odprowadzających ścieki w I połowie 2013 r GZGK w Drohiczynie planuje dalszy wzrost sprzedaży w okresie, którego dotyczy taryfa co spowoduje zarazem rozłożenie części kosztów na większą liczbę odbiorców. Ponadto w przyszłym okresie nie przewiduje się znacznego wzrostu cen paliw, energii i materiałów wodno-kanalizacyjnych. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz nakłady na inwestycje doprowadziły do poprawienia niezawodności w działaniu i zmniejszeniu kosztów usuwania potencjalnych awarii.

W związku z tym, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art.24 ust.9a - 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Drohiczyn jest zasadne.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe