Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/216/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2013r., poz.594, poz. 645, poz. 1318) i art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2012, poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013r. poz. 1027, poz.1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość stawki dziennej opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie Gminy Drohiczyn wynosi:

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu - 10 zł,

2) przy sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep - 20 zł,

3) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 3 zł,

4) pozostałych przypadkach - 5 zł.

2. W czasie trwania okolicznościowych imprez gminnych takich jak "Dni Drohiczyna" itp. opłata targowa wynosi:

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 30 zł,

2) przy sprzedaży ze straganu - 50 zł,

3) przy sprzedaży ze stołu - 25 zł.

4) w pozostałych przypadkach - 15 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. Stawka dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej.

§ 4. 1. Opłata targowa wnoszona jest:

1) w formie inkasa, na podstawie biletu opłaty targowej opatrzonego numerem ścisłego zarachowania i pieczęcią Urzędu Miejskiego w Drohiczynie,

2) na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

2. Inkasentami opłaty targowej będą:

1) Mirosław Mrozowski,

2) IgnacyNowak

3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej wynosić będzie 10% kwoty wpłaconej tytułem opłaty targowej na rachunek Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w skali miesięcznej.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3321).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe