Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594; poz. 645, poz. 1318) i art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z działalnością gospodraczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni - 0,81 zł.,

b) pod jeziorami, zajetymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,56 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m2powierzchni - 0,17 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,77 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z zastrzeżeniem litery f - 4,06 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

f) od pozostałych budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalnej - 1,88 zł od 1m2powierzchni użytkowej;

g) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/149/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3944).


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe