Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/221/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013r.

uchylająca uchwałę Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 594; 645, poz. 1318 ) oraz art. 7 ust. 3, 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis - z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych do czasu ich wygaśnięcia (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 222, poz. 2258).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe