Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/229/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 6 k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zamieszkałych przez rodziny wielodzietne na każdego członka rodziny wielodzietnej.

§ 2. Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka, w skład której wchodzą oboje rodziców (lub rodzic samotnie wychowujący dzieci), oraz co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

§ 3. 1. Dopłata przysługuje jeżeli właściciel nieruchomości na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Wniosek o dopłatę właściciel nieruchomości składa do Burmistrza Miasta Hajnówka.

3. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do przyznania dopłaty, a w szczególności:

a) imiona i nazwiska rodziców i dzieci,

b) daty urodzin,

c) stopień pokrewieństwa,

d) informację o niezaleganiu z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Dopłata przysługuje w wysokości 2,00 zł miesięcznie, na każdego członka rodziny.

2. Dopłata będzie finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka.

3. Dopłatę przyznaje się na okres roku kalendarzowego, nie dłużej niż na okres uprawniający do jej przyznania.

4. O wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie prawa do dopłaty lub jego wygaśnięcie, właściciel nieruchomości jest obowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Hajnówka w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

5. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trakcie okresu uprawniającego do dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym zstąpiła zaległość.

§ 5. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopłata przysługuje właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują osoby spełniające warunki, o których mowa w §1 i§3 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe