Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/230/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), w związku z art. 44 ust. 3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody:

1) klonu zwyczajnego (Acer platanoides) nr 1095, rosnącego w parku przy Hajnowskim Domu Kultury, przy ul. ks. A. Dziewiatowskiego;

2) klonu zwyczajnego (Acer platanoides) nr 1099, rosnącego w parku przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. ks. A. Dziewiatowskiego 2;

2. Zniesienie statusu pomników przyrody, o których mowa w ust. 1, następuje z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzew i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe