Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 i 843) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi: 59/26 o powierzchni 0,0863 ha i 59/27 o powierzchni 0,0694 ha położoną w Hajnówce w obrębie 3 i nadaje się jej nazwę "Aksamitna".

§ 2. Lokalizację ulicy określonej w § 1 stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/234/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe