Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zmianami) oraz art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz.391 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczane będą w okresach kwartalnych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w poniższych terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do dnia 28 lutego danego roku,

2) za kwiecień, maj, czerwiec - do dnia 31 maja danego roku,

3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do dnia 31 sierpnia danego roku,

4) za październik, listopad, grudzień - do dnia 30 listopada danego roku.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą, bez wezwania przelewem na właściwy rachunek bankowy Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gmniny Nowe Piekuty z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe