Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/155/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.595 i poz.645) w związku z art.110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.182 i poz.509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/94/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 94, poz.911 i Nr 255 poz.2619 oraz z 2011 r. Nr 254, poz.3011).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik do Uchwały Nr XX/155/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2013 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Kleszczele, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, której organem stanowiącym jest Rada Miejska w Kleszczelach.

§ 2. Ośrodek został powołany uchwałą Nr IX/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Kleszczelach z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Kleszczel.

2. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kleszczele.

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Kleszczele.

§ 6. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 z póź.zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

5) uchwały Nr IX/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Kleszczelach z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach;

6) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 7. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 z póź.zm.) oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Kleszczel, zmierzających do wspierania osób i rodzin w wysiłkach do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach godności człowieka.

§ 8. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Kleszczele;

2) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

3) praca socjalna;

4) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

5) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 z póź.zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139,poz.992 z póź. zm.), dotyczące ustalenia i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z póź. zm), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym udzielaniu pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z póź.zm.) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjncyh;

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z póź.zm.) poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych;

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póź.zm.) w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego;

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastepczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.) poprzez realizcję zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2013 r. poz.966 z póź.zm);

9) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U.z 2005 r. Nr 267,poz. 2259 z póź.zm.);

10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U..z 2011 r.Nr 43,poz. 225 z póź.zm.);

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z póź.zm.) przez wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z póź.zm);

13) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400);

14) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 z póź. zm.);

15) innych przepisów prawa nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

§ 10. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy spoełcznej.

3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie upoważnień.

4. Ośrodek dla realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 11. 1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administarcji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu,organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, zespołem interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 12. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik Ośrodka;

2) główny księgowy;

3) pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe);

4) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. Zasady funkcjonowania Ośrodka, liczbę etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Kleszczel.

4. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z póź.zm.) i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013 r. poz.182 z późn.zm.).

§ 13. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka, w tym w zakresie zatrudnienia i zwolnienia, wykonuje Burmistrz Kleszczel.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz w szczególności:

1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka;

2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;

3) odpowiada materialnie za powierzone mienie;

4) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydarków oraz realizację tego planu;

5) przekazuje na podstawie upoważnienia udzielonego w formie pisemnej przez Burmistrza Kleszczel do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego stosownie do przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

6) składa radzie gminy co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka podając w nim szczegółowe wyniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa oraz upoważnień udzielonych mu zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Burmistrza Kleszczel lub Radę Miejską do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 14. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

§ 15. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiedzialny jest Kierownik.

2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Kierownika Ośrodka pełni główny księgowy jednostki.

§ 16. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 17. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 18. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi rocznny plan finansowy.

§ 19. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową i budżetową.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 20. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe