Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Puńsk uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Puńsk Nr XXXIV/166/01 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 59).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe